Általános Szerződési Feltételek
GPTicketshop.hu

 
I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató neve:               Ostermann Forma 1 Kft.
Székhelye és postai címe:     1052 Budapest, Deák Ferenc utca 3-5.  – Váci 1 Irodaház
Nyilvántartó hatóság:           Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma:                 Cg. 01-09-460603
Adószáma:                              12045785-2-41
E-mail címe:                            office@gpticketshop.hu
Honlapjának címe:                 www.gpticketshop.hu
Telefonos ügyfélszolgálat:     +36-1-266-2040
Nyitvatartás munkanapokon H-Cs: 8.00 - 16.00 óra, pénteken 8-14 óra között.

 
1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Szolgáltató, valamint azon természetes és jogi személyek (a továbbiakban: Vásárló) között, a www.gpticketshop.hu internetes weboldalon keresztül létrejövő belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegy(ek)) megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés(ek) rendelkezéseit, valamint a Szolgáltatót és a Vásárlót megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjednek továbbá a Szolgáltató székhelyén, valamint a Rendezvények helyszínén a Vásárlók személyes jelenléte mellett létrejövő adásvételi szerződésekre is.
2. A Szolgáltató a www.gpticketshop.hu címen elérhető online internetes webshopot (a továbbiakban: Webshop) üzemeltet, melynek célja elsősorban különböző sporteseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló Belépőjegyek online történő értékesítése. A Szolgáltató a Vásárlók részére a Webshop fejlécében listázott Magyarországon megrendezésre kerülő Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás). A Webshop „Eseményeink” felületén listázott Magyarország területén kívül megrendezésre kerülő Rendezvények esetén a Webshop átirányítja a Vásárlót a www.gpticketshop.com weboldalra, mely a Szolgáltatótól elkülönülő jogi személy által működtetett oldal. Az itt megvásárolt jegyek tekintetében ezen szolgáltató saját üzletszabályzatai az irányadóak.
3. A szolgáltatás, vagyis a Belépőjegyek lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Webshop felületén a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljeskörű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről, azok jellemzőiről és áráról, bruttó értékben. Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve a vásárlást is lefolytathatja regisztráció nélkül.
A Rendezvény szervezőjének a neve a belépőjegyen szerepel. A Hungaroring Sport Zrt., mint rendezvényszervező (promoter) által rendezett Formula 1 Magyar Nagydíj rendezvényre, valamint a Hungaroring területén megrendezésre kerülő Rendezvényekre vonatkozó látogatási, részvételi feltételek megtalálhatóak a Webshop „látogatási feltételek” menüpontja alatt. Az egyéb Rendezvényekhez kapcsolódó látogatási feltételek megismerése végett a Vásárló a Belépőjegyen feltűntetett Rendezvényszervező honlapján tájékozódhat.
 
4. A Webshopban 18. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a "Rendel" gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, és létrehozza az adásvételi szerződést, egyúttal ezáltal nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte. A „Rendel” gomb megnyomásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, a Vásárlási útmutatóban foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint a Felhasználási és Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint hozzájárult.

5. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét és tartalmát a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve az ÁSZF szövegezése, valamint a Vásárlási útmutató együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

6. A Szerződéskötés lehetséges nyelve angol és magyar. Felek rögzítik, hogy eltérés esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

7. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változásokról www.gpticketshop.hu oldalon történő közzététele útján értesíti.
 
II. A Vásárló adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló által leadott megrendeléstől indokolt esetben elálljon, így különösen, de nem kizárólagosan valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Webshoppal, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés, jogszerűtlen felhasználás esetén.

2. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Webshop felületén. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak a rendelés véglegesítését megelőzően lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Rendelés véglegesítése a „Rendel” gomb megnyomásával történik. A Szolgáltató jogosult kétség esetén a Vásárló valódiságát ellenőrizni, illetőleg az adatok egyeztetése végett a Vásárlóval a kapcsolatot felveheti (amennyiben érvényes elérhetőség megadásra került).

3. A Szolgáltató a Vásárló adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően, az adatvédelmi előírások szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat, ideértve azt is, hogy adatait milyen jogalapon és milyen célból kezeljük, az „Adatkezelési Szabályzatok” tartalmazzák, amely elérhető a vásárlási felületről, valamint a weboldalon az „információk” fül alatt is.

4. A megrendelés során a Vásárló a megvásárolni kívánt Belépőjegyek „Kosárba” helyezését követően a „Rendelés” gomb megnyomása után megjelenő oldalon adja meg a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása, módosítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti a rendelés véglegesítéséig, azaz addig, amíg nem kattintott a "Rendel" gombra. Ezt követően a fizetés - a választott fizetési módtól függően - a fizetési szolgáltató felületén történik, az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja.

5. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 
III. A jegyvásárlás menete

1. A jegyvásárlás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlási Útmutatója tartalmazza.
2. A Webshop oldalán a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmához termékeket (pl.  Belépőjegyet, parkolót stb.) hozzáadni, a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. A Szolgáltató felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy gyermek (junior) jegy csak korlátozott számban (1 felnőtt/1 gyerek) vásárolható, valamint gyermekjegy önmagában – teljes árú jegy vásárlása nélkül – nem vásárolható.
A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti, illetve bizonyos idő után a kosáridő lejár. Szolgáltató rögzíti, hogy a Belépőjegy kosárban történő elhelyezése nem jelenti a Belépőjegy lefoglalását. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.
3. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a „Rendel” gomb megnyomásával a Vásárló nyilatkozik a szerződés létrehozásáról, mely nyilatkozat a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.
 
4. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltató köteles 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.
Bankkártyás fizetés esetén a visszaigazolás egyben a fizetés sikerességének visszaigazolása is, míg banki átutalásos fizetési mód választása esetén a visszaigazolás tartalmazza az átutaláshoz szükséges adatokat.
5. A Szolgáltató által e-mail útján küldött bármely dokumentum (pl. visszaigazolás, számlakép, jegy, voucher stb.) akkor tekinthető kézbesítettnek, ha az a Vásárló számára megismerhetővé vált.

IV. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlási Útmutatója tartalmazza.
2. A vételár devizanemét a Webshop „Kosár oldala”, valamint banki átutalásos fizetés esetén a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A Vásárló a megadott devizanemben köteles a vételárat megfizetni. Az eltérő devizanemű bankszámlákról történő, illetve az eltérő devizanemben történő fizetésből eredő többletköltségekért, valamint időveszteségből eredő károkért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
3. A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás összegét a vásárlási felület ún. "kosár" oldala tartalmazza. A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban, vagy euróban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A kiválasztott szállítási és fizetési módok (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhatnak.
4. A Szolgáltató bankkártyás fizetés mellett banki átutalásos fizetési módot is elfogad, amely részletes leírását a Szolgáltató Vásárlási Útmutatója tartalmazza.
Banki átutalásos fizetési mód esetén választása esetén a Vásárló köteles a banki átutaláshoz szükséges adatokat tartalmazó visszaigazolás e-mail fiókjába történő beérkezését követően 3 napon belül a Belépőjegy(ek) teljes árát megfizetni a Szolgáltatónak a visszaigazolásban megadott bankszámlaszámára. Amennyiben a vételár 3 napon belül nem érkezik be a Szolgáltató bankszámlájára a Szerződés automatikusan megszűnik a 4. napon.
 
5.  A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza, kivéve a futárszolgálattal történő kézbesítés költségét.

A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

6. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7. A Szolgáltató a vételár megfizetéséről e-mailben megküldi a számla nézőképét pdf formátumban a Vásárlónak.
8. Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy kizárólag a teljes vételárnak a Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírás esetén köteles a Belépőjegy(ek) átadására. Amennyiben a megrendelés Webshopon történő leadása és a vételárnak a Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírásának időpontja között a kiválasztott típusú Belépőjegy elfogy, úgy Szolgáltató jogosult az adásvételtől elállni, mely esetben a vételár összegének a Vásároló részére történő visszautalásán kívül további felelősség nem terheli.
A Szolgáltató a Webshop felületén „Utolsó darabok” jelzéssel tájékoztatja a Vásárlókat azon jegytípusokról, melyeknél már csak néhány elérhető jegy van, ezért Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét, hogy ezen típusnál fokozottan fennáll annak az esélye, hogy a Belépőjegy a fizetést megelőzően elfogyhat.
9. Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet vásárol a Szolgáltató rendszerén keresztül, a fizetés sikeres megtörténte után a Vásárló a megrendelt Belépőjegyeket a lehető legrövidebb időn belül – ám még print@home jegy esetén sem mindig azonnal -  kézhez kapja az alábbi módon:
 
  • Az elektronikus jegy (print@home) kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba történik, azonban ebben az esetben is lehetőség van személyes átvételre.
  • Futárszolgálat útján történő kézbesítés: A házhoz szállítás díjának összegét a webshopban a rendeléssel együtt kell kifizetni. A futárszolgálat belföldi díja bruttó 6 Euro, külföldre szóló szállítmány esetén az ár a célországtól függ. A pontos ár a weboldalon, a rendelés véglegesítése előtt található. 
A Szolgáltató azonban fenntartja a jogot, hogy a kézbesítéshez más futárszolgálatot vegyen igénybe, mely esetben az igénybevett futárszolgálat mindenkori díjszabása az irányadó. Sikertelen kézbesítés esetén, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jegyek személyes átvétele előtt a visszaszállítás díját (mely a kiszállítási díjtól jelentősen eltérhet) Vásárlóval megfizettesse. A futár által történő kézbesítésre vonatkozó részletes szabályokat a Vásárlási útmutató tartalmazza.
Futárszolgálat által történő kézbesítés esetén a Vásárló köteles figyelemmel lenni a Rendezvény időpontjára és a várható szállítási határidőre - mely minimum 3 munkanap a vételár a Szolgáltató számlájára történő beérkezésétől számítva. Amennyiben a Belépőjegy a jelen pontban írtak figyelmen kívül hagyása következtében nem érkezik meg a Rendezvény időpontjáig, az ebből eredő károkért felelősségét a Szolgáltató kizárja.
 
  • Személyes átvétel: A vásárlási Útmutatóban foglaltak szerint a Szolgáltató székhelyén, vagy a Rendezvény helyszínén történik.

V. Jegytípusok; a saját nyomtatású jegyekre (print@home) vonatkozó speciális szabályok

1. Jegytípusok

a) papír alapú jegy. Ez a jegytípus személyesen vehető át a Szolgáltató székhelyén, illetve a vásárolás során jelzett igény esetén futárszolgálattal kézbesítjük. A jegyen lévő számsor és QR kód az összes szükséges információt tartalmazza a beléptetéshez. A QR kódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik.
 
b) print@home jegy. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely csatolt dokumentumként tartalmazza a print@home jegyet. Ez egy teljes értékű elektronikus Belépőjegy. A print@home jegyen lévő számsor és QR kód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A QR kódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik.
A print@home kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti.
A print@home jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. A print@home belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere az adott QR kóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személy megegyezik-e az eredetileg a belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

A Rendezvényszervező döntésének megfelelően egyes rendezvényekre a belépés lehetségessé válhat megfelelő "okostelefonnal" rendelkező Vásárló(k) számára a telefonjukon megjelenített Belépőjegy QR kódjának leolvasásával. A kijelző felbontása, karcossága, a rajta levő fólia, illetve egyéb, a leolvashatóságot akadályozó tényező miatti eredménytelen beléptetésért a felelősség a Vásárlót terheli.
 
 
2. Rendelés módosítása
Szolgáltató az esetlegesen elvesztett, megrongálódott jegyek letiltásáért, pótlásáért, jegycseréért, foglalás módosításért (amennyiben azt a körülmények lehetővé teszik), adminisztrációs díjat számol fel. Az adminisztrációs díj összege bruttó 10 Euro rendelésenként.
3. Szavatosság
A Szolgáltató a kellékszavatossági kötelezettségét az 1. sz. melléklet szerinti tájékoztatóban foglaltak szerint nyújtja.
Azon Belépőjegyek esetén, melyek meghatározott időpontra szóló Rendezvényre való belépést tesznek lehetővé, a Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a Vásárló a Ptk. 6:525. §-ában foglalt kárenyhítési kötelezettsége teljesítése érdekében a  megvásárolt Belépőjegyek hibátlanságát (így különösen, de nem kizárólagosan: megfelelő jegytípus, hibátlan adattartalom stb.) a lehető legrövidebb idő alatt, késedelem nélkül köteles ellenőrizni, és bármilyen hiba esetén legkésőbb a Rendezvény napjáig köteles jelezni a Szolgáltató felé annak érdekében, hogy a Szolgáltató a hibát kijavítsa, vagy a hibás Belépőjegyet kicserélje, és ezáltal lehetővé váljon, hogy a Vásárló a Rendezvényen részt vehessen. Szolgáltató vállalja, hogy Formula 1 Magyar Nagydíj esetében annak helyszínén is rendelkezésre áll a Vásárlók részére a „Reservation desk” feliratú pavilonban, nyitvatartási időben a Rendezvény csütörtöki napjától (Nyitvatartás: Cs: 12-18, P-Szo: 7-18, V: 7-14).
A jelen pontban foglalt kötelezettség felróható megszegése miatt keletkezett kárt a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

VI . Elállási és felmondási jog

1. A vásárlás a "Rendel gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni - a Rendezvény elmaradása esetének kivételével.

VII. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai
                                                   
1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 
2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
Ez nem érinti a már megrendelt és kifizetett Belépőjegyek átvételét.

3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvényszervezőktől beérkezett információkat megjelentesse a Webshop felületén. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Rendezvényszervező maga rögzített a felületen, vagy a Rendezvényszervezőtől kapott információk alapján rögzítette azt a Szolgáltató.

4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke a Vételár értékéig korlátozott.
5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
6. Szolgáltató nyilatkozik, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti ágazati magatartási kódexnek nem vetette alá magát, ugyanakkor nyilatkozik, hogy működése során tartózkodik a megtévesztő vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat körébe tartozó bármely cselekménytől.
 
VIII. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

1. A Rendezvény megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Rendezvényszervező személye a Belépőjegyen kerül feltüntetésre.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása és minősége kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvény szervezője között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény, illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen történő részvétel során a Vásárlót, vagy a Rendezvényen részt vevő más személyt érő bármilyen kár, sérülés vagy baleset esetén a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség.
Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendezvényen történő részvételt megelőzően tájékozódik a Rendezvény részvételi és látogatási szabályairól, valamint azokat maradéktalanul betartja.

2. A Belépőjegy szabadon átruházható – kivéve, ha az adott Rendezvény szervezője ettől eltérően rendelkezik. A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.

3. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

4. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági elemeket tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági elemek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

5. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználói kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a nem vizsgálja a Belépőjegy vásárlásakor és átadásakor. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult a helyszínen annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

6. Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

7. Információ kerekesszékes látogatók számára a Hungaroringen (2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.) megrendezésre kerülő Rendezvények esetén:
A Hungaroringen a Gold 3 tribün felső sorai állnak kerekesszékes vendégeink és kísérőik rendelkezésére. Amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése merülne fel, hívjon minket a +36 1 266 2040-es telefonszámon, vagy írjon e-mailt az office@gpticketshop.hu címre, hogy segíthessünk.

8. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

9. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárolókat, hogy a Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt. A kép- és hangfelvételek készítésének és felhasználásának részletes feltételeit a Rendezvény házirendje / látogatási feltételei tartalmazzák. A Szolgáltató felhívja a Vásároló figyelmét, hogy ezen feltételeket a Rendezvényen történő részvételt megelőzően ismerje meg.

10. A részvételi feltételeket, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

11. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

12. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.
 
IX. Panaszkezelés
1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.tv. alapján fogyasztónak minősülő Vásárlók panaszt nyújthatnak be a Szolgáltató székhelyén személyesen szóban vagy írásban, illetőleg postai úton. A panaszok benyújthatóak elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: office@gpticketshop.hu .
 
  • Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezésétől számított harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja.
  • Szóbeli panaszt a Szolgáltató telefonon keresztül nem fogad. A személyesen szóban előterjesztett panaszokat a Szolgáltató nyomban megvizsgálja és orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és a jegyzőkönyv alapján harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja a panaszt. A Vásároló a jegyzőkönyv egy példányát kézhez kapja.
2. A fogyasztó a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését a Szolgáltatóval megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A békéltető testületek székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről az alábbi weboldalon találnak részletes tájékoztatást: www.bekeltetes.hu, „Testületek” menüpont.
A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetősége:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 
3. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és járási kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.
 
X. Egyéb rendelkezések
1. A felek a szerződéssel, illetve annak értelmezésével, létrejöttével, érvényességével, megszűnésével vagy teljesítésével kapcsolatos bármely vitás kérdést elsősorban békés úton kötelesek megoldani. Ha nem sikerül a vitát mindkét fél részére elfogadható megállapodásban rendezni, akkor a felek közti jogviták elbírálására a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság(ok) eljárása alá vetik magukat.

2. A Szolgáltató külön felhívja a Vásároló figyelmét az ÁSZF I.7., III.2., IV. 8.-9., VI.1., V. 2., VII.4., VIII.4. 5. 11. pontjai vonatkozásában. A Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése szerinti külön tájékoztatást a Szolgáltató részéről megkapta és azt kifejezetten elfogadja.
3. Jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  
A jelen ÁSZF-ben foglalt bármely felelősségkorlátozást, illetve kizárást értelemszerűen kizárólag a vonatkozó jogszabályok által megengedett körben, mértékben és formában kell értelmezni és alkalmazni – ennek kifejezett külön jelölése nélkül is -, és az semmilyen esetben nem járhat a kógens jogszabályi rendelkezések sérelmével.
Budapest, 2020. április