A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ
 
Tisztelt Látogató!
Az Ostermann Forma 1 Kft. a weboldalunkon keresztül rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.  
Az Ostermann Forma 1 Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 3-5., adószám: 12045785-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-460603) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.
 
 

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
Az Adatkezelő az Ostermann Forma 1 Kft.
Az Ostermann Forma 1 Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna. 
 
 
 1. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja
Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.
Amennyiben ezen adatok nem kerülnek megadásra, úgy a webáruházon keresztül beérkezett megrendeléseket nem áll módunkban teljesíteni.
Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.
 
 
 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
A regisztráció során megadandó személyes adatok a név, email cím, illetve telefonszám.
Az adatkezelés időtartama legalább a hatályos jogszabályokban előírt megőrzési kötelezettség (5, illetve számviteli bizonylat esetében 8 év), a névjegykártyák esetében 2 év.
Az adatkezelés a regisztrációval veszi kezdetét. Az Ön által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése esetén. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a törlés nem érinti a törlés előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
 
 1. A személyes adatok címzettjei
A megadott adatokhoz az Ostermann Forma 1 Kft. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.
A személyes adatokat megkeresés, illetve törvényi előírás alapján (100.000 forintot általános forgalmi adó tartalmat meghaladó számlák esetén online számlaadat - szolgáltatás kerül megküldésre) esetén hatóság részére kerülnek továbbításra.
Weboldalunkon automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat. Az oldalon a Google Analytics, illetve az Adwords nevű szoftver kerül alkalmazásra, ám ezek alapján mindössze általános jellegű, statisztikai adatok kerülnek kimutatásra, egyéni azonosítás nem lehetséges.
Az adatfeldolgozók adatai:
Szerverszolgáltatás:
 
 • Név: EV2 INTERNET Kft.
 • Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.
 • Adószám: 13335072-2-42
 
Honlap karbantartás:
 
 • Név: Y'SOLUTIONS PRG Kft.
 • Székhely: 2463 Tordas, Szabadság utca 2/B
 • Adószám: 13821191-2-07
 
Bérszámfejtés:
 
 • Név: BésG Számviteli Kft.
 • Székhely: 1196 Budapest, Áchim András u. 77.
 • Adószám: 23403435-2-43
 
Könyvelés:
 
 • Név: Gíra Plusz Kft.
 • Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 44.
 • Adószám: 12376090-3-41
 
Fizetési rendszer:
 
 • Név: SimplePay by OTP Mobil/OTP Mobil Szolgáltató Kft
 • Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
 • Adószám: 24386106-2-42
 
A nevesített adatfeldolgozón túl a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében egyéb harmadik felek is hozzájuthatnak az adatokhoz (így különösen könyvvizsgáló, futár, számviteli program gyártója stb.).
 
 
 1. Az Ön jogai
 
 
 1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ostermann Forma 1 Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
 2. Ön bármikor jogosult kérni az Ostermann Forma 1 Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
 
 
 1. Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen.
 
 
 1. Ön bármikor jogosult kérni az Ostermann Forma 1 Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Ostermann Forma 1 Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • az Ostermann Forma 1 Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli
 
Az Ostermann Forma 1 Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
 
 
 1. Ön bármikor jogosult kérni az Ostermann Forma 1 Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. Az Ostermann Forma 1 Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
 • az Ostermann Forma 1 Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • az Ostermann Forma 1 Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
Az Ostermann Forma 1 Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
 
 
 1. Panaszkezelés
  1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az Ostermann Forma 1 Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:
 • személyesen a székhelyünkön: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 3-5.,
 • e-mail cím: office@gpticketshop.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
 • telefonszám: +36 1 266 2040
 
 
 1. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:
Hatóság:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:    1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                +36 (1) 391-1400
Fax:                      +36 (1) 391-1410
E-mail cím:           ugyfelszolgalat@naih.hu.
 
 
 1. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

 
Az Ostermann Forma 1 Kft. tájékoztatását tudomásul veszem